AMQ: Absentminedness & Memory Questionnaire, svensk version

AMQ: Absentminedness & Memory Questionnaire, svensk version

"Händer det att du kör för fort?" Om det sker ungefär var tredje gång du är ute och blir det 33% av fallen. Svarar i så fall med ett kryss för det alternativ som ligger närmast, dvs30%. I det här frågeformulär finns också absoluta svarsalternativ, t ex "En gång i veckan".  Utgå  ifrån hur det varit under de senaste två åren. Du kan bara välja ett alternativ per fråga!  Svara så samvetsgrant och uppriktigt du kan.  Vissa frågor kräver att du tänker efter ordentligt. Fullständig anonymitet garanteras.

Ange dock yrke, ålder och kön här.
Yrke:  Ålder:  
 Kvinna       Man 

1. Om du ska slå ett telefonnummer med 6-7 siffror för första gången, händer det då att du måste kolla i katalogen med du slår numret? Aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


2. Har du lätt för att komma ihåg namn på personer, så att om du skulle vikariera i en klass med 30 elever, skulle du då lära dig deras namn på en vecka? Nej, inget
Fem av dem
Ja, tio av dem
Ja, femton av dem
Tjugo av dem
Tjugofem av dem
Ja, alla trettio


3. Händer det att du missar möten, avtalade träffar o. dyl. på grund av glömska? Nej, aldrig
Kan ha hänt någon gång
Kanske någon gån om året
Ett par ggr om året
Kanske en gång i månaden
Ett par gånger i månaden
Ja, varje vecka


4. Om du skall besöka en obekant plats i en främmande stadsdel för första gången, behöver du då förutom en muntlig vägbeskrivning även egna anteckningar eller kartskiss för att hitta dit obehindrat? Nej, dldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


5. Hur många telefonnummer till släktingar, bekanta, företag och organisationer kan du erinra dig utan att slå upp dem i katalogen? Inget
1-4
5-7
8-12
13-15
16-19
20 eller fler


6. Händer det att du lägger ifrån dig saker och ting för att sedan ha svårt att hitta dem igen? Ne, aldrig
En gång om året
En gång i månaden
En gång i veckan
Ett par ggr i veckan
Någon gång varje dag
Två eller fler ggr varje dag


7. Anser du att du har bra minne för ansikten och utseenden, så att du omedelbart kan föreställa dig hur någon som ändrat frisyr, anlagt skägg eller rakat bort skägget såg ut innan? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


8. Om du deltar i ett samtal med flera personer, händer det då att du glömmer bort vad du tänkte säga? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


9. Om du besökt en för dig ny plats, hittar du då obehindrat vägen därifrån igen? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


10. Anser du att du har bra minne för ansikten och utseenden, så att du omedelbart kan placera bekanta ansikten som du råkar stöta på? Med "placera" menas att du vet i vilket sammanhang du sett personen tidigare, det innebär inte att du nödvändigtvis vet vad personen heter. Nej, aldrig
I 1% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


11. Hur många adresser till bekanta, släktingar, företag och organisationer kan du erinra dig utan att slå upp i någon katalog el dyl? För att du ska kunna säga att du kan en adress måste gata, gatunr och ev antal trappor vara rätt. Om du bara kan erinra dig gatunamnet gills det ej. Du behöver inte kunna postnumret. Ingen
1-4
5-7
8-12
13-15
16-19
20 eller fler


12. Händer det att du glömmer saker som paraply, mössa, halsduk, handskar el. dyl., dvs saker som inte är omistliga, men som det ändå är förargligt att glömma? Nej, aldrig
En gång om året
Ett par ggr om året
En gång i månaden
Ett par ggr i månaden
Varje vecka
Ett par ggr i veckan


13. Om du lyssnat på något viktigt men ej särskilt engagerande, det kan vara en föreläsning, ett tal eller ett annat viktigt men kanske lite tråkigt resonemang som varat omkring en timme, kan du då i allmänhet dagen efter återberätta alla led i tankegången? Nej, inget
Kan återberätta 10%
Kan återberätta 30%
Kan återberätta 50%
Kan återberätta 70%
Kan återberätta 90%
Kan återberätta allt


14. Händer det att du glömmer bort att göra saker och ting som du bestämt dig för att göra under dagen? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gång


15. Om du varit på en fest eller tillställning med mer än 20 deltagare, kan du då dagen efter erinra dig hur deltagarna var klädda? Nej, ingen
1-4
5-7
8-12
13-15
16-19
20 eller fler


16. Händer det att du går in i ett rum för att hämta en sak, för att sedan stanna upp och undra vad det var du skulle hämta? Nej, aldrig
Någon gång om året
En gång i månaden
Ett par ggr i månaden
En gång i veckan
ett par ggr i veckan
Ja, varje dag


17. Händer det att du glömmer nycklar, månadskort, legitimation, almanacka el dyl, dvs saker som du verkligen behöver? Nej, aldrig
Kanske en gång senaste åren
Kanske en gång om året
Ett par ggr om året
Kanske en gång i månaden
Ett par ggr i månaden
Ja, varje vecka


18. Brukar du i allmänhet kunna erinra dig handlingen i filmer eller pjäser som du sett och uppskattat för ett halvår sedan, så att du kan återberätta dem? Nej, inget
10% av handlingen
I 30% av handlingen
I 50% av handlingen
I 70% av handlingen
I 90% av handlingen
Kan återberätta allt


19. Händer det att du nästan går vilse så att du behöver tänka efter ordentligt åt vilket håll du ska gå? Det kan vara i en stad, ute i skogen eller i en större kontorsbyggnad. Nej, aldrig
Har kanske hänt någon gång
Kanske någon gång om året
Ett par ggr om året
Kanske en gång i månaden
Ett par ggr i månaden
Ja, varje vecka


20. Om du varit hemma hos någon en gång, kan du då dagen efteråt återge sådant som hur vardagsrummet och hallen var möblerade, vilka prydnader och tavlor som fanns, hur väggarna var tapetserade, etc? Nej, inget
Kan återge 10%
Kan återge 30%
Kan återge 50%
Kan återge 70%
Kan återge 90% a
Kan ge en fullständig bild av detta


21. Hur många roliga historier och andra anekdoter kommer du ihåg så bra att du utan vidare kan berätta dem utan att fastna mitt i eller missa poängen? Nej, kan inga historier
Kan berätta 1-3
Kan berätta 4-7
Kan berätta 8-12
Kan berättta 13-15
Kan berätta 16-19
Kan 20 eller föer historier


22. Hur många koder o dyl kan du utantill? Det gäller fyrsiffriga koder som du kan behäva till vardags. Kan inga koder utantill
Kan 1-3
Kan 3-4
Kan 5-7 koder
Kan 8-9
Kan 10-11
Kan 12 eller fler koder


23. Händer det att du glömmer slå av spisen, låsa dörren, ställa väckarklockan o dyl? Nej, aldrig
Har kanske hänt någon gång
Kanske någon gång om året
Ett par gånger om året
Kanske en gång i månaden
Ett par gånger i månaden
Ja, varje vecka


24. Anser du att du har bra lokalsinne, dvs kan du klart redogöra för hur olika byggnader, vägar, parker, etc befinner sig i färhållande till varandra och till dig? Nej, kan inte alls detta
Endast till 10%
Till 30%
Till 50%
Till 70%
Till 90%
Ja, till 100%


25. Om du varit på ett möte, där flera personer yttrat sig och många beslut fattats, kan du då dagen efteråt direkt redogöra för vad som skedde där och i vilken ordning det skedde samt när och av fem yttranden gjordes? Nej, aldrig
Kan referera 10%
Kan referera 30%
Kan referera 50%
Kan referera 70%
Kan referera 90%
Kan ge ett fullständigt referat


Dina poäng i Tankspriddhet är:   
Dina poäng i Lokalminne är:   
Dina poäng i Personminne är:   
Dina poäng i Narrativt minne är:   
Dina poäng i Koder är:   
Anm.: formuläret har samma utseende som FileMaker-versionen, och är skrivet i JavaScript, vilket kräver Netscape Navigator version 2.0 eller högre, Microsoft Internet Explorer version 3.0 eller högre, Safari 4 eller högre, eller andra bläddrare som stöder JavaScript.
Om din poäng i Tankspriddhet är... du är...
Mindre än 10 Hyperorganiserad.
10 to 29 Ordningssam och uppmärksam.
30 to 59 Inom det normala.
60 to 74 Du bör nog skaffa dig bättre rutiner.
75 or higher Problematiskt, klart glömsk/tankspridd För mycket att göra? Depressiva symptom?


Följande tabell visar de minnesfaktorer som AMQ försöker mäta, och de frågor i AMQ som antas mäta dem. Lägg märke till att enstaka frågor kan mäta endast en del av en minnesfaktor.

Minnesfaktor Frågor som mäter faktorn
Tankspriddhet: Tendens till ouppmärksamhet och bristande handlingsorientering. 3, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 23
Lokalminne: Skattad förmåga att orientera sig i omgivningen och minnas vägar och platser. 4, 9, 19, 24
Personminne: Skattad förmåga att minnas ansikten, klädsel och andra icke-verbala personalia. 7, 10, 15, 20
Kodminne: Skattad förmåga att minnas koder, telefonnummer och adresser. 1, 5, 11, 22
Narrativt minne: Skattad förmåga att återge berättelser, filmer, etc. 13, 18, 21, 25För mer information, läs Fernaeus & Östberg, AMQ a four factor inventory, SJOP 2008. Det bör noteras att faktorerna Kodminne och Narrativt minne är något mindre betydelsefulla än Tankspriddhet, Lokalminne och Personminne. Det betyder inte att dessa faktorer inte finns, utan att de i detta självskattningsformulär varit mindre konsistenta över den utvecklingsperiod, 1980-2007, som frågeformuläret använts. Under dennaperiod har det successivt blivit alltmer oviktigt att lägga telefonnummer på minnet. Samtidigt vet vi idag inte hur den utökade mängd av filmer, som tillkommit under perioden, påverkat förmågan att minnas filmintriger. Likaså kan förmågan att minnas anekdoter ha blivit mindre intressant. Vad som anses viktigt att minnas och vad som är möjligt att minnas påverkar naturligtvis våra minnesförmågor och vår skattning av dessa.


Tillbaka till hemsidan

© Sven-Erik Fernaeus, Per Östberg, Olle Sundin, FEDRA, 2014. Webbversion modeled after The F-scale, Chuck Anesi.